WATERSCHAPSBLADVerleende vergunning 13UT002484 ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta ter hoogte van de Langeweg te Hoeven.

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer in Waterschap Brabantse Delta

Geplaatst op Lokaalnieuwshalderberge.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen halderberge
  2. WATERSCHAPSBLADVerleende vergunning 13UT002484 ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta ter hoogte van de Langeweg te Hoeven.

Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer Langeweg Hoeven Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen waterschap Hoeven

Besluitnummer 13UT002484, bekend gemaakt op 5 maart 2013 verleend voor het het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de gastransportleidingen ter hoogte van de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de Langeweg te Hoeven. De volledige tekst van dit besluit kunt u inzien (in pdf-formaat) door middel van de link die erbij staat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling plantoetsing & vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer 076 564 13 45. Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot een besluit Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. De datum van de bekendmaking staat in de lijst hierboven achter het besluitnummer. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben: 1. naam en adres indiener; 2. dagtekening; 3. het nummer van de vergunning; 4. de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen; 5. handtekening indiener. Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist. Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem? De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging: 1. Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt? 2. Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting? 3. Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt? 4. Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen? 5. Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig? 6. Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten? 7. Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap? 8. Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken? Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd horend bij het besluit vermeld is (zie de link naar de volledige tekst van het besluit). Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is. Voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben: 1. naam en adres indiener; 2. dagtekening; 3. omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen; 4. een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid); 5. zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft; 6. handtekening verzoeker. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuur. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Unknown

 Lokaalnieuwshalderberge.nl Redactie

Lokaalnieuwshalderberge.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Halderberge. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Halderberge

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.