Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats Franciscuslaan te Oudenbosch

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Halderberge

Geplaatst op Lokaalnieuwshalderberge.nl op: 6-2-2024

  1. Bekendmakingen Halderberge
  2. Verkeersbesluit aanwijzen en inrichten van een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats Franciscuslaan te Oudenbosch

verkeersbesluit Franciscuslaan Oudenbosch Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Oudenbosch

Gelet op: artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap; artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 op grond waarvan een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd; artikel 2, lid 1 van de WVW 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten kunnen strekken tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van de weggebruikers en passagiers; artikel 24 onder a van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef; het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV1990); het mandaatbesluit van 30 juni 2015 waarin het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan de Verkeerskundige van team Realisatie; Overwegende dat: de kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats bedoeld is voor het parkeren van het voertuig met kenteken S-596-BR; de aanvrager voldoet aan de richtlijnen inzake de toewijzing van kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaatsen; De Franciscuslaan in Oudenbosch een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder de van de Wegenverkeerswet 1994, en dat deze weg in beheer is bij de gemeente Halderberge; het uit een oogpunt van: het beschermen van de weggebruikers en passagiers; het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; het gewenst is om: voor de bewoner van de Franciscuslaan 31 in Oudenbosch een parkeerplaats op kenteken te reserveren overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekening. Gehoord Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de politie Eenheid Zeeland - West Brabant. Besluiten Om ten behoeve van de bewoner van de Franciscuslaan 31 in de nabijheid van de woning een parkeerplaats aan te wijzen en in te richten als een kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaats door plaatsing van het bord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met daaronder een onderbord met het kenteken van de auto van de aanvrager, conform bijgaande situatietekening. De in sub 1 genoemde bebording weer wordt verwijderd op het moment dat er sprake is van verhuizing van de aanvrager of wanneer de aanvrager niet langer voldoet aan de richtlijnen inzake de toewijzing van kenteken gebonden gehandicaptenparkeerplaatsen waarbij wordt aangetekend dat het in dat geval gebeurt zonder opnieuw een verkeersbesluit te nemen;

Unknown

 Lokaalnieuwshalderberge.nl Redactie

Lokaalnieuwshalderberge.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Halderberge. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Halderberge

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.