Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 1 parkeerplaats aan de Spuilaan te Oudenbosch voor het opladen van elektrische voertuigen

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Halderberge

Geplaatst op Lokaalnieuwshalderberge.nl op: 18-01-2024

  1. Bekendmakingen Halderberge
  2. Verkeersbesluit voor het aanwijzen van 1 parkeerplaats aan de Spuilaan te Oudenbosch voor het opladen van elektrische voertuigen

verkeersbesluit Spuilaan Oudenbosch Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Oudenbosch

Gelet op: artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap; artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 op grond waarvan een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd; artikel 2, lid 1 van de WVW 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten kunnen strekken tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van de weggebruikers en passagiers; artikel 24 onder a van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef; het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV1990); het mandaatbesluit van 30 juni 2015 waarin het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan de Verkeerskundige van team Realisatie; Overwegende dat: een aanvraag is ingediend voor het plaatsen van een oplaadpaal en het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Spuilaan te Oudenbosch; door aanvrager voldoende is aangetoond dat er ter plaatse behoefte bestaat aan een oplaadpaal met een parkeerplaats voor het opladen van dit soort voertuigen; in deze behoefte niet kan worden voorzien door reeds aanwezige oplaadpalen in de nabije omgeving of door parkeer- en oplaadmogelijkheden op eigen terrein; het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast; de parkeerdruk in die directe omgeving toelaat dat er 1 parkeerplaats wordt aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen; dit besluit bijdraagt aan het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het voorkomen of beperken van hinder, overlast en schade door het verkeer; overleg heeft plaatsgevonden met de gemachtigde van de korpschef van politie, de parkeerplaatsen onderdeel uitmaken van een weg die onder beheer is van de gemeente; BESLUITEN: een parkeerplaats bij de laadpaal aan de Spuilaan te Oudenbosch aan te wijzen als parkeerplaats voor alleen het opladen van elektrische voertuigen; dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers door middel van het plaatsen van bord E4 uit bijlage I van het RVV1990 met onderbord met daarop de tekst ‘alleen opladen elektrische voertuigen’, e.e.a. zoals weergegeven op de bijbehorende situatietekening.

Unknown

 Lokaalnieuwshalderberge.nl Redactie

Lokaalnieuwshalderberge.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Halderberge. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Halderberge

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.