WATERSCHAPSBLADVerleende vergunning 13UT003341 ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta, lozen van het grondwater op rivier de Mark aan de noordzijde van de spoorbrug (nabij De Hoop 5 te Hoeven) over de Mark en Dintel te Zevenbergen.

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer in Waterschap Brabantse Delta

Geplaatst op Lokaalnieuwshalderberge.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen halderberge
  2. WATERSCHAPSBLADVerleende vergunning 13UT003341 ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta, lozen van het grondwater op rivier de Mark aan de noordzijde van de spoorbrug (nabij De Hoop 5 te Hoeven) over de Mark en Dintel te Zevenbergen.

Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen waterschap

Besluitnummer 13UT003341, bekend gemaakt op 8 april 2013 verleend voor het lozen van het grondwater op rivier de Mark (volledig beschermd gebied) met een maximaal debiet van 15 m3 per uur gedurende 1½ week ten behoeve van de aanleg van een faunatunnel aan de noordzijde van de spoorbrug (nabij De Hoop 5 te Hoeven) over de Mark en Dintel te Zevenbergen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling plantoetsing & vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer 076 564 13 45. Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben: 1. naam en adres indiener; 2. dagtekening; 3. het nummer van de vergunning; 4. de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen; 5. handtekening indiener. Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist. Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem? De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging: 1. Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt? 2. Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting? 3. Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt? 4. Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen? 5. Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig? 6. Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten? 7. Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap? 8. Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken? Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Unknown

 Lokaalnieuwshalderberge.nl Redactie

Lokaalnieuwshalderberge.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Halderberge. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Halderberge

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.