STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan ‘Kom Hoeven’, HalderbergeTerinzagelegging en indienen beroepsschriftInwerkingtreding bestemmingsplan

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Halderberge

Geplaatst op Lokaalnieuwshalderberge.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen halderberge
  2. STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan ‘Kom Hoeven’, HalderbergeTerinzagelegging en indienen beroepsschriftInwerkingtreding bestemmingsplan

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Op donderdagavond 14 maart 2013 heeft de gemeenteraad van Halderberge het bestemmingsplan Kom Hoeven gewijzigd vastgesteld. Het plangebied wordt ongeveer begrensd door de bebouwing aan de Sint Bernardusstraat en de Halderbergselaan aan de noordzijde en de bebouwing tussen de Bovendonksestraat en de Bovenstraat en het Heiligstraatje aan de zuidzijde en is beter bekend als kom Hoeven. Met uitzondering van de gronden voor het woningbouwproject Opperstraat, deze maken geen onderdeel uit van het bestemmingsplan. In het vastgestelde bestemmingsplan ‘Kom Hoeven’ zijn enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De gewijzigde punten zijn benoemd in het bijbehorende vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan ‘Kom Hoeven’. Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken (alsmede het vaststellingsbesluit) met plannummer NL.IMRO.1655.BP2000-C001 ligt met ingang van donderdag 11 april 2013 gedurende zes weken t/m 22 mei 2013 tijdens de openingstijden ter inzage bij het omgevingsloket in het gemeentehuis, Parklaan 15 te Oudenbosch. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl. Vanaf 12 april 2013 kan gedurende 6 weken tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Het indienen van een beroepsschrift schorst de werking van het bestreden besluit niet. Indien beroep is ingesteld en onverwijlde spoed dat vereist, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling. Het beroep of verzoek moet tenminste bevatten naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden van het bezwaar of beroep. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, of door een belanghebbende aan wie niet kan worden verweten dat hij/zij niet tijdig een zienswijze heeft ingediend. Tegen de wijzigingen die bij de vaststelling door de gemeenteraad zijn aangebracht, kan een belanghebbende beroep instellen. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwshalderberge.nl Redactie

Lokaalnieuwshalderberge.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Halderberge. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Halderberge

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.